Metodické setkání zdravotně sociálních a sociálních pracovníků kraje a obcí

21.04.2023

Dnes jsme na Pardubickém kraji spolu s Pavel Šotola spojovali zdravotní a sociální pomezí. V sále Jana Kašpara se uskutečnilo Metodické setkání zdravotně sociálních a sociálních pracovníků kraje a obcí, organizovaného odborem sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.

Na setkání došlo k výměně zkušeností z praxe sociálních a zdravotních pracovníků a byly uvedeny i příklady dobré praxe, třeba z naší Nemocnice Pardubického kraje , konkrétně Chrudimské nemocnice. Nově zakládaná pracovní skupina ve zdravotnictví bude připravovat metodiku pro fungování multidisciplinárních týmů, které budou pacienta provázet od jeho hospitalizace, až po propuštění do domácí péče.

Společnou snahou s odborem sociálním je pak připravit doporučený postup pro tvorbu krajských zdravotně sociálních plánů k poskytování komplexní zdravotní a sociální péče.

Cílem programu je pomoc klientům (dětem, znevýhodněným skupinám i osobám se zdravotním postižením) a zlepšení kvality jejich života, zlepšení koordinace poskytování péče kombinací sociálních a zdravotních služeb, zvýšení efektivity fungování systému díky krajskému koordinátorovi pomoci a v neposlední řadě návrh na úpravu legislativního prostředí v ČR.

Důležitým prvkem je také reagovat na skutečnost stárnutí populace a nárůst chronicky nemocných, kteří mají vedle potřeb zdravotních, také potřeby sociální a často tak dochází k rehospitalizacím.

Zdravotní a sociální systém ČR se potýká s problematikou klientů, kteří se opakovaně navracejí do systému zdravotní péče nebo využívající sociální služby s podílem zdravotní péče.

S týmem se tedy snažíme vytvořit jednotný systém, jak zdravotně sociální služby vnímat jako jeden celek.